Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij reflectie op het persoonlijk functioneren in de werksituatie centraal staat. Supervisie richt zich op de ontwikkeling van de beroepspersoon.

Supervisie is een op de persoon (supervisant) toegespitste vorm van het leren leren waarbij vooral ingegaan wordt op persoonlijke vragen over waarden, normen, vaardigheden en houding t.a.v. het werk.

Supervisie kan ook deel zijn van het plan van aanpak voor een reïntegratie traject: Wet verbetering Poortwachter. Na 2 à 3 supervisies kan de werknemer weer therapeutisch aan het werk met een concreet leerdoel in handen.

Hoe gaat supervisie?

Supervisie kan individueel of in een groep worden gegeven. Een traject bestaat minimaal uit 10 zittingen van één uur.

Het doel van supervisie

Het doel van supervisie is dat de supervisant meer zicht krijgt op de eigen mogelijkheden en belemmeringen in de werksituatie. Een persoonlijk evenwicht in het denken, voelen en handelen, geïntegreerd in persoon, beroep en werksituatie.

Wanneer wordt supervisie ingezet?

  • Supervisie wordt gegeven voor:
  • persoonlijke groei in beroepsrol;
  • herkennen van eigen valkuilen;
  • (her)registratie.